" (...) mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą."

A. Mickiewicz

Model absolwenta szkoły:

 1. Pracowity
 2. Obowiązkowy
 3. Prospołeczny
 4. Przejawiający postawy patriotyczne
 5. Tolerancyjny
 6. Kreatywny
 7. Sprawny fizycznie
 8. Sprawny manualnie
 9. Szanujący zdrowie
 10. Asertywny
 11. Dbający o środowisko

 

Wizja

Jesteśmy szkołą:

 1. Tworzącą przyjazną atmosferę dla społeczności szkolnej.
 2. Uwrażliwiającą na potrzeby innych ludzi, uczącą tolerancji i szacunku.
 3. Wyposażającą w umiejętności przydatne w życiu.
 4. Zachęcającą do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w rozwoju postaw społecznych.
 5. Angażującą rodziców do wspólnego budowania pozytywnych postaw młodzieży.
 6. Posiadającą kompetentną kadrę pedagogiczną.
 7. Kształtującą i rozumiejącą predyspozycje, talenty, zdolności uczniów w ramach zajęć edukacyjnych.
 8. Pomocną w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i życiowych.
 9. Dostosowującą swoje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów.
 10. Cieszącą się szacunkiem młodzieży, rodziców oraz środowiska lokalnego.
 11. Tworzącą bezpieczną, życzliwą i otwartą społeczność.
 12. Rozwijającą uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

Misja

Jesteśmy szkołą:

 1. Empatyczną, stwarzającą przyjazne warunki do nauki.
 2. Kreującą postawy patriotyczne.
 3. Rozwijającą samodzielność, tolerancję i odpowiedzialność.
 4. Tworzącą zespół uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Przygotowującą młodzież do trafnych i perspektywicznych wyborów życiowych.
 6. Kształcącą zasady moralne i etyczne.
 7. Umożliwiającą dostęp do nowoczesnych źródeł wiedzy.
 8. Pomagającą w rozwoju kreatywności i talentów.
 9. Umożliwiającą wyrównanie braków szkolnych.
 10. Wychowującą w duchu demokracji.
 11. Propagującą model zdrowego stylu życia.
 12. Zapewniającą bezpieczeństwo.
 13. Wprowadzającą zrozumiałe zasady, normy i reguły współżycia społecznego konsekwentnie przestrzegane i egzekwowane.